Proxecto estratéxico. 2: Investimentos


Na última entrada comezamos a explicar por que nós consideramos que o proxecto de Corcoesto non pode recibir a cualificación de estratéxico, xa que non cumpre os criterios que a propia Lei de política Industrial de Galicia establece.
Hoxe analizaremos o segundo criterio, que é o seguinte:

b) O volume de investimento, que deberá ser como mínimo de 50 millóns de euros; o nivel de creación de emprego, que deberá ser superior a 250 postos de traballo directos; e a diversificación que se introduza no tecido industrial galego.

Se analizamos o proxecto de Corcoesto, vemos que a maioría dos investimentos previstos son investimentos en infraestruturas que non van quedar na zona.
Na páxina 243 do Proxecto de Explotación, no apartado relativo a investimentos e infraestruturas, dise que se van realizar investimentos no capítulo de Acceso Xeral por valor de 1.686.179,04 euros. Estes investimentos son necesarios para a explotación pero non melloran a situación previa na zona, xa que se trata de desvíos de estradas, ríos etc, para paliar unha destrución que debe facerse inicialmente, de modo que ese investimento só ten un efecto reparador dos propios efectos negativos do inicio da actividade.
Máis adiante, vemos que se fala de investimentos para un Centro de Transformación por valor de 256.236 euros. No propio Plano de Restauración recóllese que ese Centro de Transformación será desmantelado ao rematar a actividade. O mesmo ocorre cos gastos previstos para instalacións (79.575.076,92 euros).
Así pois, as infraestruturas que está previsto crear para a explotación, desmantelaranse ao finalizar esta, e por tanto non mellorarán a dotación da zona.
Polo que respecta aos gastos en Investigación, 17.683.234,34 euros, corresponden á realización de galerías e sondaxes. Estes investimentos son en realidade gastos de exploración que, en ocasións como esta, son considerados un activo inmaterial. Como tal, unha vez rematada a actividade non deixarán ningún impacto positivo na zona.
Son, ademais, investimentos que non introducen diversificación algunha no tecido industrial galego. De feito, considerando a medio e longo prazo, non modifican en absoluto o tecido industrial galego, xa que se trata dunha actividade cunha proxección moi curta no tempo.
Pensamos, ademais, que habería que valorar os efectos negativos que o proxecto tería para a zona en diversos aspectos: perda de valor patrimonial dos terreos e vivendas circundantes, afeccións ás actividades tradicionais (gandaría, agricultura, marisqueo), incidencia negativa na actividade turística...
Canto aos postos de traballo, como xa dixemos en máis ocasións, aínda que o proxecto fala da creación de 271 postos, non se especifica cal é a duración de cada un deles.
Sen embargo, hai un dato no proxecto que nos parece revelador dos postos reais que se pensan crear. Na táboa 81 da páxina 189 do Estudo de Impacto Ambiental, estímase o tráfico asociado á explotación e considéranse 198 desprazamentos, coa advertencia de que ida e volta contabilizan duplo. Isto parece indicar que a diario só se considera un máximo de 99 traballadores.
Todos estes datos fixéronse chegar á administración nas alegacións que Verdegaia e outros colectivos presentaron en canto á consideración de estratéxico do proxecto. A Administración non pode dicir que os descoñece.

Queremos, para rematar, facer referencia a outro documento que non parece importar moito aos nosos gobernantes: a Declaración de Berlín, unha declaración dun grupo de científicos na que, ademais de afirmar que o proceso de extracción de ouro mediante a lixiviación con cianuro non pode garantir as medidas de seguridade contra accidentes, poñen en evidencia que as análises sobre efectos sociais e condicións de traballo nas áreas que estiveron expostas a proxectos mineiros deste tipo, demostran que non hai efectos positivos para a sociedade derivados dese tipo de extracción. Pola contra, as ganancias a corto prazo (algúns postos de traballo), van sempre seguidas dunha permanente caída de calidade de vida en comparación cos estándares previos.

Se, coñecendo estes datos, os nosos gobernantes se empeñan en seguir coa teima do proxecto estratéxico, só podemos pensar nunha cousa.
Empeza por p: dise do feito de que unha autoridade dite unha resolución arbitraria nun asunto administrativo, sabendo que esa resolución é inxusta.
Pasapalabra!

Comentarios

Publicacións populares deste blog

Fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a favor do acceso á documentación