Se vendemos o monte, perdemos todo dereito sobre el. Corcoesto non se vende!


A PLATAFORMA POLA DEFENSA DE CORCOESTO E BERGANTIÑOS ACONSELLA AOS VECIÑOS QUE NON VENDAN O SEU MONTE Á EMPRESA MINEIRA.

Nos últimos días a empresa mineira está ACOSANDO de xeito individualizado aos veciños para forzalos a vender o seu monte a un prezo ridículo de 1,20 euros metro cadrado.
Os donos dos montes deben saber que a empresa mineira quere obrigalos a asinar un contrato polo que lle dan unha OPCIÓN DE COMPRA SOBRE O MONTE.
As persoas que asinen estes contratos non están vendendo hoxe pero están RENUNCIANDO AOS SEUS DEREITOS SOBRE O MONTE a favor da empresa mineira. A cambio de renunciar aos seus dereitos, a empresa págalle en concepto de PRIMA DE OPCIÓN un 10% do prezo tratado de 1,20 €/m2.

POR QUE FAI ISTO A EMPRESA MINEIRA?
1º.- A empresa mineira non compra o monte hoxe e non o paga, porque non ten seguridade de que vaia ter autorización da Xunta de Galicia para a explotación da mina de ouro de Corcoesto. Se a empresa se fai co monte deste xeito, mellora as súas opcións de ter autorización xa que non tería a oposición dos propietarios ao proxecto mineiro.
2º.- A empresa mineira trata de minimizar os riscos sobre a viabilidade económica do proxecto e de evitar o proceso de expropiación dos montes sen necesidade de compralos hoxe. Para iso quere obrigar aos donos a asinar un contrato que lle garanta poder comprar o monte cando ela queira ao prezo pactado de 1,20 euros/m2. Deste xeito a empresa elimina o risco que supón, no caso de expropiación, que o Xurado de Expropiación de Galicia ou os tribunais, fixen prezos que poden oscilar entre os 7 e os 12 euros por metro cadrado de monte.
3º.- Os propietarios dos montes, de conformidade coa lei 7/2012 de montes de Galicia, teñen moito que dicir sobre o cambio do uso forestal do seu monte. Se a empresa consigue facerse con el deste xeito (sen necesidade de compralo nin de pagalo) adquire o poder de decisión sobre o seu uso, sen necesidade de contar coa opinión dos propietarios.
4º.- A empresa sabe que o prezo do monte é moi superior a 1,20 euros metro cadrado e pretende enganar aos donos facéndolle ver que así evitarán os custos da expropiación, cando a realidade é a contraria. A empresa trata de evitar a expropiación para non ter que pagar prezos moi superiores aos que pretende pagar.


CAL É O PREZO DO MONTE DE CORCOESTO?
Os donos dos montes deben saber, como xa lle trasladamos nunha nota anterior, que con motivo do paso da liña eléctrica, os afectados recibiron pola expropiación do dereito de voo, TRES EUROS METRO CADRADO (1.584,00 euros ferrado).
Na reunión que houbo en Corcoesto e en Cereo, na que participaron técnicos especializados en valoracións en procesos de expropiación, indicaron que o valor do monte coma o de Corcoesto, estaba ao redor de SETE EUROS METRO CADRADO (3.696,00 euros ferrado).
Por outra banda, o Real Decreto 1492/2011, de 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de valoracións da Lei do Solo, en relación á valoración do solo rural, indica que a valoración destes solos debe facerse mediante a capitalización da renda anual real ou potencial. Sinala tamén que a renda potencial é aquela que poida ser atribuíble á explotación do solo rural de acordo cos usos e actividades máis probables de que sexan susceptibles os terreos, entre eles as explotacións extractivas, cuxa actividade comprenda a extracción do solo e subsolo de minerais, auga, materiais destinados á construción, gas, petróleo e outros recursos xeolóxicos e mineiros limitados.
Pois ben, en base a este regulamento os tribunais nas últimas sentencias en expropiacións de solo rústico forestal para explotacións de canteiras, están recoñecendo un valor aos propietarios dos montes de ata DOCE EUROS METRO CADRADO (6.336,00 euros ferrado).

QUE SIGNIFICA ISTO PARA OS PROPIETARIOS DOS MONTES?
Exemplo para 10 ferrados (importes en euros):


QUE SIGNIFICA ISTO PARA A EMPRESA MINEIRA EN CANTO AO CUSTO DAS 400 HECTÁREAS DE MONTE AFECTADAS POLO PROXECTO?
EN RESUMO, REITERAMOS A NOSA RECOMENDACIÓN AOS PROPIETARIOS DOS MONTES DE QUE NON ACCEDAN ÁS PRETENSIÓNS DA EMPRESA MINEIRA E QUE, EN CONSECUENCIA, NON RENUNCIEN AOS SEUS DEREITOS DE PROPIEDADE SOBRE O MONTE.Comentarios

Publicacións populares deste blog

Fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a favor do acceso á documentación